Gli allievi di Morihei Ueshiba

Lo schema mostra i principali allievi del fondatore dell’Aikido, Morihei Ueshiba, nelle varie fasi dei suoi insegnamenti. Le date nelle parentesi indicano l’anno in cui iniziarono a seguire Ueshiba.

Morihei Ueshiba
(1883-1969)
I Generazione
(1921-1935)
II Generazione
(1936-1945)
Kisshomaru Ueshiba
Aikido Doshu
III Generazione
(1946-1955)
IV Generazione
(1956-1969)
Noriaki Inoue
(1921)Isamu Takeshita
(1925)Kenji Tomiki
(1925)

Hisao Kamata
(c. 1929)

Ikkusai Iwata
(1930)

K. Funahashi
(1930)

M. Mochizuchi
(1930)

M. Hashimoto
(c. 1931)

A. Murashige
(c. 1931)

Rinjiro Shirata
(1931)

T. Yukawa
(c. 1931)

S. Yonekawa
(c. 1931)

Gozo Shioda
(1932)

Z. Akazawa
(c. 1933)

Takuma Hisa
(1935
Osaka)

Bansen Tanaka
(1936)Koichi Tohei
(1939)Tentyu
(c. 1939)

Minoru Hirai
(c. 1940)

Kisaburo Osawa
(c. 1940)

K. Sunadomari
(1942)

Tadashi Abe
(c. 1942)

Moriteru Ueshiba
Dojo-cho
Morihiro Saito
(1946)Hiroshi Tada
(1947)S. Arikawa
(1947)

Shoji Nishio
(1951)

S. Yamaguchi
(c. 1951)

M. Hikitsuchi
(c. 1951)

Masamichi Noro
(c. 1951)

Seiseki Abe
(c. 1952)

N. Tamura
(c. 1953)

Y. Kuroiwa
(c. 1954)

Y.Kobayashi
(1955)

André Nocquet
(1955)

Akira Tohei
(c. 1956)Y. Yamada
(1957)Katsuaki Asai
(c. 1958)

Kazuo Chiba
(1958)

Seiichi Sugano
(1959)

Mitsunari Kanai
(1959)

M. Saotome
(c. 1959)

S. Maruyama
(c. 1959)

Terry Dobson
(c. 1960)

N. Ichihashi
(c. 1960)

S. Masuda
(c. 1960)

M. Suganuma
(c. 1962)

S. Imaizumi
(c. 1962)

K. Maruyama
(c. 1962)

Seishiro Endo
(c. 1962)

Kenji Shimizu
(c. 1963)